Home Search

Data na fakturze zakupu oleju napędowego

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny zobowiązany jest dołączyć faktury dokumentujące zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o czym stanowi art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dla celów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego istotna jest data sprzedaży (data dostawy) umieszczona na fakturze.

Elementy, które powinna zawierać faktura określa art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Faktura powinna zawierać obok imienia i nazwiska lub nazwy zarówno sprzedawcy jak i nabywcy oleju napędowego, także datę wystawienia faktury i datę dokonania dostawy towaru (np. oleju napędowego) lub wykonania usługi, w przypadku gdy data ta jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Data dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi może być określona na fakturze jako data sprzedaży, bowiem zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. Data dokonania dostawy towaru jest zatem tożsama z datą sprzedaży.

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, o czym stanowi art. 106i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przykład

Posiadacz użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha złożył w dniu 26 sierpnia 2019 r. wniosek o zwrot podatku dołączając do wniosku m. in. fakturę dokumentującą zakup oleju napędowego z datą sprzedaży 31 lipca 2019 r. i datą wystawienia 2 sierpnia 2019 r. Faktura stanowi podstawę do zwrotu podatku akcyzowego z wniosku złożonego w sierpniu 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *